Kişisel Verilen Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu ve hizmet sağlayıcı sıfatıyla ESTELİT SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. tarafından sizleri kişisel verilerinizin işlenmesi ve ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında bilgilendirme yapılması amacıyla hazırlanmıştır. Veri sorumlusu, ESTELİT SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. (Bundan sonra “ELİT KLİNİK” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) bilgileri aşağıdaki gibidir:


Veri Sorumlusu: ESTELİT SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.


Adres: Hamidiye, Cendere Cad. No: 103 – 1 T4 Blok, 34396 Kağıthane/İstanbul


Tel :  +90 444 0 207


E-posta: [email protected]


Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin;


İnternet sitemiz, çağrı merkezimiz ve kurumsal e-posta hesabımız iletişim kanalları aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel veri niteliğindeki kimlik bilgileriniz (adınız, soyadınız vb.), iletişim bilgileriniz (telefon numaranız, adresiniz, e-posta adresiniz vb.), işlem güvenliği bilgileriniz (IP/MAC adresiniz, internet sitemize giriş-çıkış bilgileriniz vb.), muhasebesel bilgileriniz (Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz vb. finansal verileriniz) tarafımıza ileteceğiniz diğer kişisel verileriniz, tıp merkezlerimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz, sağlık bilgileriniz(Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz), www.elitklinik.com.tr sitesine gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz Kimliğinizi teyit etme, Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması. Tıp Merkezimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi, ilaç temini, randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, yasal zorunlulukların yerine getirilmesi, hasta Hizmetleri, mali İşler, pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi, pazarlama, medya ve iletişim, çağrı merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi-cevaplandırılması, acil durum süreçlerinin yönetimi amacıyla işlenmektedir.


Söz konusu kişisel veriler 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik yollarla işlenmektedir. İletmiş olduğunuz işbu kişisel veriler sadece şirketimiz bünyesinde değerlendirilmekte ve yukarıda belirtilen amaçlara uygun faaliyetleri yürütmek amacıyla hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız üçüncü kişilere, şirketlerimiz bünyesinde görev yapan hekimlere ve diğer personelimize,  avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere, sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.


Şirketimizce gerekli görülürse kişisel verilerin doğruluğu konusunda tarafınızla iletişim kurulabilecek ve bilgi talep edilebilecektir. Tüm bu işlemler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri, Gizlilik Politikamıza ve sair mevzuat hükümleridir.


Veri sahibi ilgili kişi olarak ELİT KLİNİK’e başvurarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesindeki:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
  • “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
  • Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınızı kullanabilirsiniz.


Veri güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm alt yapı, teknolojik yazılım ve donanımlardan yararlanılarak önlem alınmaktadır


ELİT KLİNİK’e yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen şekillerde iletmeniz mümkündür. Başvurularınız şahsınıza ait olmalıdır. Bir başka kişinin kişisel verisine ilişkin bilgi talebi için başvuru yapılamayacağını önemle belirtmek isteriz.


ELİT KLİNİK bilgi taleplerinizi mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Kişisel verilerle ilgili talep haklarınızı kullanabilmek için internet sitemizdeki bilgilendirmelere https://www.elitklinik.com.tr/ linki üzerinden ulaşabilir ve yine internet sitemizde bulunan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgi Talep Formu”nu kullanabilirsiniz.


İşbu metin, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat kapsamında ELİT KLİNİK tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin hakkında genel/özel imkanların duyurulması, güncel gelişmelerden haberdar edilmeniz, kutlama amaçlı iletiler alabilmeniz, sunum ve bülten gibi içeriklerin tarafınıza gönderilebilmesi, tanıtım ve reklam yapılması için ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine ilişkin tarafınıza bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.


Bu kapsamda, elektronik ticari ileti almaya onay vermeniz halinde; mal veya hizmet satış ve reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi adına bu amaçlar ile alındığına ve tercih ettiğiniz kanalla tarafınıza iletiler gönderileceğine, her zaman iletişim tercihlerinizi değiştirebileceğinize veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafınıza gelen iletilerde belirtilen işlemi reddederek ücretsiz olarak iletişimi durdurabileceğinize ve kanunlara uygun şekilde e-posta/mail iletişim aracı-kanalı yoluyla tarafınıza ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderileceğini bildirmek isteriz.


Tarafınıza gönderilecek ticari elektronik iletilere ilişkin yukarıdaki Aydınlatma Metni’ni okuduğunuzu ve anladığınızı kabul ve beyan etmektesiniz. Bu kapsamda tercih ettiğiniz kanallarla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak onay vermeniz halinde, tarafınıza elektronik ticari ileti gönderimi yapılabileceği hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.


ESTELİT SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.